ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆիզիկական քիմիայի խնդիրների ժողովածու
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 222 էջ

ISBN 978-5-8084-2449-4

Խնդրագիրքը կազմված է համաձայն ԵՊՀ «Ֆիզիկական քիմիա» առարկայի ծրագրի և ընդգրկում է քիմիական թերմոդինամիկայի և քիմիական կինետիկայի բաժինները: Յուրաքանչյուր գլխում տրված են տեսական դրույթներ և հաշվարկային բանաձևեր, որոնք կարող են օգտագործվել խնդիրների լուծման ժամանակ: Ներկայացված են նաև տիպային խնդիրների լուծման օրինակներ: Խնդրագրքում զետեղված են բազմաթիվ ոչ բարդ խնդիրներ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում, որ խնդրագրքից օգտվեն նաև ԵՊՀ այլ ֆակուլտետների ուսանողներ: Առաջարկվող ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև ավագ դպրոցի և քիմիայի օլիմպիադաներին նախապատրաստվող աշակերտների, ինչպես նաև ուսուցիչների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ