ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 100 էջ

ISBN 978-5-8084-2450-0

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424500

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են երկրաբանահանութային աշխատանքներում կիրառվող հիմնական տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ու երկրաբանական տեղեկատվական համակարգերը և դրանց հետ աշխատանքի ձևերը:

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ-ում «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների և «054101.01.6 - Երկրաբանություն» բակալավրի կրթական ծրագրի «ԵԱՏՀ կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում» դասընթացի կազմակերպման համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ