ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մոլեկուլային մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 120 էջ

ISBN 978-5-8084-2462-3

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424623

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկն ընդգրկում է հողային և ջրային նմուշներից հանրագումարային նուկլեինաթթուների (ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի), բակտերիաների մաքուր կուլտուրաներից ընդհանուր ՌՆԹ-ի և գենոմային ու պլազմիդային ԴՆԹ-ի անջատման, նուկլեինաթթուների որակական և քանակական որոշման, ֆիլոգենետիկական մարկերային գեների ՊՇՌ եղանակով ամպլիֆիկացման, մոլեկուլային կլոնավորման, հաջորդականությունների սեքվենավորման և ստացված հաջորդականությունների կենսաինֆորմատիկական վերլուծության մեթոդներ: Ձեռնարկը ներառում է նաև արծարծվող թեման լուսաբանող համառոտ տեսական տեղեկություն, ինքնուրույն լաբորատոր աշխատանքներ և դրանց կատարման առաջադրանքներ:

Հայերեն լեզվով մոլեկուլային մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքների այս եզակի ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի կենսաբանական մասնագիտություններով մասնագիտացող ավարտական կուրսերի ուսանողների, մագիստրոսների և ասպիրանտների համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ