ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 78 էջ

ISBN 978-5-8084-2430-2

«Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են դասախոսության նպատակն ու խնդիրները, քաղաքական մասնակցության հիմնահարցերին վերաբերող մասնագիտական գրականությունը: Աշխատության մեջ ուսումնասիրվում են քաղաքական մասնակցության տեսահայեցակարգային մոտեցումները քաղաքական մտքի պատմության տարբեր շրջափուլերում, դիտարկվում է քաղաքական մասնակցության տեսակիրառական նշանակությունը արդիականացման փուլում: Այս առումով ուսումնամեթոդական ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել ինչպես քաղաքական մասնակցության տեսական, այնպես էլ գործնական հետազոտության տեսանկյունից: 

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ուսանողների և քաղաքական մասնակցության հիմնահարցով զբաղվող մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ