ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իսլամագիտություն
Հ. 1: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 228 էջ +4 էջ նկար

ISBN 978-5-8084-2466-1

«Իսլամագիտություն» դասագրքի 1-ին հատորը բաղկացած է 15 դասախոսությունից, որոնք ներկայացնում են իսլամի ծագման և վերջինիս դավանաբանական և կրոնաիրավական համակարգերի ձևավորման առաջին փուլի առանձնահատկությունները։ Դասագիրքը նախատեսված է արևելագիտության, աստվածաբանության, պատմության, միջազգային հարաբերությունների, մշակութաբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ