ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թուրքերենի դասագիրք
ԵՊՀ, Խմբ.՝ Ռ. Մելքոնյան, Ա. Սարգսյան.- Յոթերորդ լրամշակված հրատարակություն. - Եր.: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2021. Գիրք Ա.- 326 էջ

ISBN 978-99941-0-684-4

Դասագիրքը նախատեսված է Հայաստանի բուհերի տարբեր ֆակուլտետներում թուրքերենի դասավանդման համար։ Դասագրքում ընդգրկված 15 դասերում, որոնցից յուրաքանչյուրում լուսաբանվում են թուրքերենի հնչյունաբանության, քերականության, բառագիտության հարցերը, ներկայացվում են համապատասխան բնագրեր, առածներ ու ասացվածքներ։ Ներառված են տարաբնույթ տեքստեր և վարժություններ։ Դասագիրքն ընդգրկում է նաև թուրքերեն-հայերեն լեզվաբանական գիտաբառերի, ուսումնական, հապավումների բառարաններ, աշխարհագրական անունների ցանկ։

Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ