ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2021, 220 էջ

ISBN 978-5-8084-2517-0

Դասընթացն ընդգրկում է կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի գրեթե բոլոր բաժինները. բյուրեղների սիմետրիան և կառուցվածքը, պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմունքները, լիցքակիրների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում, Բոլցմանի կինետիկական հավասարումը, գալվանական, մագնիսական և ջերմաէլեկտրական երևույթները, անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիան և ռեկոմբինացիան, դիֆուզիան և դրեյֆը, կիսահաղորդիչների օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական հատկությունները, կոնտակտային երևույթները, դիոդների ու տրանզիստորների տարատեսակներն ու դրանց աշխատանքի սկզբունքը:

Նախատեսված է ԵՊՀ և ՀԱՊՀ ուսանողների ու ասպիրանտների համար, որոնք մասնագիտանում են պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի, կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի, ռադիոէլեկտրոնիկայի և հարակից այլ մասնագիտությունների գծով:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ