ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2020, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2145-5

Ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ-ում դասավանդվող «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» դասընթացի ծրագրին և սկզբունքներին համապատասխան։ Նյութն ընդգրկում է արդի գրական հայերենի բոլոր բաժինները։ Առավել հանգամանորեն է ներկայացված խոսքարվեստին վերաբերող բաժինը, որտեղ զետեղված են բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցմանը, խոսքի արժանիքներին, բանավեճի արվեստին, խոսքային վարվեցողության և հաղորդակցման այլևայլ ոլորտներին վերաբերող առաջադրանքներ։ Ձեռնարկում ներառված նյութը նախատեսված է հումանիտար (մասնավորապես իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների և պատմության) ֆակուլտետների ուսանողների համար։

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն