ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օրգանիզմի էներգածախսի որոշման, որոշ կաթնամթերքների էներգետիկ արժեքի և որակի գնահատման ու վերահսկման մեթոդները
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 120 էջ

ISBN 978-5-8084-2528-8

Համաձայն բակալավրի որակավորման շրջանակներում Ընդհանուր հիգիենա առարկայի դասավանդման ծրագրի` «Օրգանիզմի էներգածախսի որոշման, որոշ կաթնամթերքների էներգետիկ արժեքի և որակի գնահատման ու վերահսկման մեթոդները» ձեռնարկում ներկայացված են սննդի էներգետիկ լիարժեքության գնահատման և էներգածախսի որոշման մեթոդները, կաթի և «Նարինե» կաթնաթթվային մթերքի հիգիենիկ հետազոտման եղանակները:

Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում առաջադրված են իրավիճակային խնդիրներ և թեստեր, որոնք կօգնեն ուսանողին ամրապնդել և ստուգել ձեռք բերած գիտելիքները:

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ուսանողների, հետազոտողների, հիգիենայի հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների լայն շրջանակի համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ