ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Փորձարարական հոգեբանություն
Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 370 էջ

ISBN 978-5-8084-2522-6

Ձեռնարկում փորձարարական հոգեբանությունը դիտարկվում է որպես ինքնուրույն գիտակարգ, որը մշակում է հոգեբանական հետազոտության տեսությունը, մեթոդներն ու պրակտիկան: Մանրամասն վերլուծված են հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանական հիմունքները, նկարագրված են էմպիրիկ մեթոդների դասակարգումն ու բնութագրերը: Կազմվել է փորձարարի բառարան (հայերեն): Նկարագրված են հոգեբանական գիտափորձի ընթացակարգն ու կազմակերպման առանձնահատկությունները:

Հոգեբանական հետազոտությունը ներկայացված է որպես գիտական ճանաչողության յուրահատուկ գործընթաց՝ իրեն բնորոշ տրամաբանությամբ ու փուլերով։

Ձեռնարկը հասցեագրված է հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողներին, ասպիրանտներին և դասախոսներին, ինչպես նաև հոգեբանական հետազոտությամբ հետաքրքրվող անձանց:

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ