ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման տեխնիկան և համակարգերը
Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 60 էջ

ISBN 978-5-8084-2543-9

Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույցում համառոտ դասակարգվել են ապարների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, սահմանվել է ժայռային, կիսաժայռային, փուխր և այլ տեսակի ապարների ծագումնաբանությունը, որի իմացությունը անհրաժեշտ է համապատասխան լեռնային փորվածք կամ փորվածքներ անցկացնելու ընտրության գործում:

Առանձին բաժնում ներկայացվել են օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման համար հայտնի մակերևութային և ստորգետնյա լեռնային փորվածքներն ու հորատանցքերը:

Աշխատանքի կարևոր մաս են կազմում նաև հետախուզական համակարգերը, որտեղ առանձնացվել են դրանց հայտնի և ժամանակակից տեսակները:

Ուղեցույցն ամփոփվել է փորվածքներին օժանդակող տեխնիկական միջոցների նկարագրությամբ (պայթեցում, ամրակապում, օդափոխություն, ջրահեռացում):

Ուղեցույցը նախատեսված է երկրաբան ուսանողների, ինչպես նաև լեռնային ինժեներների և բնապահպանների համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ