ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում
Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ

ISBN 978-5-8084-2550-7

Աշխատությունում տեսական աղբյուրների, միջազգային փորձի, Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերի, ինչպես նաև իրավակիրառ պրակտիկայի այլ նյութերի հիման վրա վերլուծվել են ֆինանսական առողջացման վարույթի էությունը, ֆինանսական առողջացման ծրագրի կազմման, ներկայացման, քննարկման և հաստատման, ինչպես նաև ֆինանսական առողջացման վարույթի հետ կապված այլ հարցերը:

Սույն աշխատությունը կարող է օգտակար լինել սնանկության գործով կառավարիչների, փաստաբանների, դատավորների, իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների դասախոսների, ասպիրանտների, ինչպես նաև սնանկության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող այլ անձանց համար։

Աշխատությունը կարող է ծառայել նաև որպես ուսումնական նյութ:

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն