ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարոյագիտություն. ﬔթոդներ, տեսություններ և խնդիրներ
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2023, 420 էջ

ISBN 978-5-8084-2612-2

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426122

Ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է երեք հիմնական մասից: Առաջին մասում ներկայացվում են բարոյագիտության մեթոդաբանական մի շարք հարցեր, երկրորդ մասում՝ բարոյագիտական կարևորագույն տեսություններից մի քանիսը։ Երրորդ մասում անդրադարձ է կատարվում մի շարք հիմնական հասկացությունների՝ բարեկեցություն, ազատություն, հավասարություն, արդարություն, քաղաքական իշխանության լեգիտիմություն և այլն։

Գիրքը հասցեագրված է ոչ միայն փիլիսոփաներին, այլև նրանց, ովքեր չունեն փիլիսոփայական հարուստ գիտելիքներ, բայց պատրաստ են ինքնուրույն մտածել ու սեփական համոզմունքներին հակադրվող կարծիքներ ընկալելու համար ջանքեր գործադրել։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ