ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պարույր-կծիկ անցումը ԴՆԹ-ի մոլեկուլում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2024, 50 էջ

ISBN 978-5-8084-2663-4

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426634

Սույն ձեռնարկը բուհական ծրագրով նախատեսված «Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդները» դասընթացի մի մասն է, որտեղ հիմնականում շարադրված են կենսաֆիզիկական այն հարցերը, որոնք նախատեսված են ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտում այդ առարկայի դասավանդման ծրագրերով:

Ձեռնարկի գլխավոր նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կյանքի «կարևորագույն մոլեկուլի»՝ ԴՆԹ-ի պարույր-կծիկ անցման՝ դենտուրացիայի երևույթը և դրա ուսումնասիրման մեթոդներից երկուսը:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ֆիզիկայի, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետների բակալավրիատի ուսանողների, ինչպես նաև մագիստրոսների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև հարակից բնագավառներում մասնագիտացող ուսանողների և հանրակրթական ու միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում դասավանդողների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ