ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ

ISBN 978-5-8084-2160-8

Հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել և վերլուծվել են միգրացիայի ռիսկերի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության փոխազդեցություններն ու փոխառնչությունները: Կարևորվել և մեկնաբանվել են հիմնախնդրի ինչպես տեսական-մեթոդաբանական, այնպես էլ՝ գործնական-կիրառական դիտակետերը: Թիրախավորված առանձին անհատների, ընտանիքների, սոցիալական խմբերի և փորձագետների հետ կայացած խորքային հարցազրույցների և քննարկումների արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռել տարբերակված կերպով բացահայտել Հայաստանում միգրացիայի դրդապատճառների, միգրացիոն վարքագծի և մարդկային կապիտալում ներդրումների միջև ձևավորված պատճառահետևանքային կապերը:

Գիրքն օգտակար կլինի բուհերի դասախոսների և ուսանողների, սոցիալ-տնտեսագիտական հետազոտություններով զբաղվող գիտաշխատողների, բոլոր այն անձանց համար, ովքեր ներգրավված են հանրային քաղաքականության մշակման ու կենսագործման գործընթացներում:

Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ