ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սամվել Գերասիմի Գևորգյան
Կրթություն
Փետր. 1974 - ապր. 1977 Ինժեներ-ֆիզիկոս՝ պինդ մարմնի ֆիզիկա (ՊՄՖ) մասնագիտությամբ,
Մոսկվայի ինժեներա-ֆիզիկական ինստիտուտ (МИФИ), ակադ. Ն.Գ. Բասովի անվ. ֆիզիկայի հատուկ ֆակուլտետ (ՖՀՖ), Մոսկվա, ՍՍՀՄ – Գերազանցիկի Դիպլոմ՝ ՅԱ(Я) № 288563:
Սեպտ.1971 - փետր. 1974 Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ:
Սեպտ.1968 - հուն. 1971 Երևանի պետական համալսարանին առընթեր, Արտաշես Շահինյանի անվ. Ֆիզիկա-մաթեմատի¬կական Հատուկ դպրոց (ֆիզ-մաթ դպրոց), Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ
Սեպտ.1961 - հուլ. 1968: 26 կոմիսարների անվ. No. 10 դպրոց,Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ

Գիտական աստիճան
21 դեկտ. 2010թ.Գիտությունների դոկտոր (ֆիզ.-մաթ.) – Վկայագիր՝ Բ №00838, Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ (ՖԿՊՖ), Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ), Հր. Ներսիսյանի 25, Երևան, 0014, Հայաստան:
« Գերհաղորդականության թույլ արտահայտված առանձնահատկու¬թյունների ուսումնասիրումը ռադիոհաճախականային նոր մեթոդների կիրառումով» – Վկայագիր՝ Բ №00838;
“ Investigation of weakly expressed peculiarities of supercon-ductivity with application of new RF methods” – Diploma: B №00838;
“Исследование слабо выраженных особенностей сверхпроводимости с примене¬нием новых РЧ методов” – Диплом: Б №00838
23 նոյեմբ. 1989թ.Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու (սովետական ֆ.-մ.գ.թ.)Դիպլոմ՝ ՖՄ № 038264,
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), իտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ),
Գիտավան ՖՀԻ, Աշտարակ-2, 378410, Հայկ. ՍՍՀ, ՍՍՀՄ
« Իոնացնող ճառագայթումների դետեկտումը գերտաք, գերհաղորդիչ գնդիկների միջոցով » – Դիպլոմ՝ ՖՄ № 038264;
“Detecting of ionizing radiation by means of superheated superconduc¬ting grains” – Diploma: FM № 038264;
“Детектирование ионизирующего излучения пере-гретыми сверхпроводящими гранулами” – Диплом: M № 038264:

Գիտական կոչում
28 ապրիլի 2012թ. -պրոֆեսոր (Ֆիզիկա մասնագիտութ.) – Դիպլոմ՝ Պ № 00772,
Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ալեք Մանուկյան 1, Երևան, 0025, Հայաստանի Հանրապետութ. (Հայաստան)

Աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային գործունեություն 2003-առ այսօր, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ),Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետ. (Հայաստան)
Պրոֆեսոր (սկսած 28 ապր. 2012թ. ԵՊՀ Գիտ. խորհրդի 21.10.2011թ. որոշմամբ)
Դոցենտ (ապրիլ 2011 - ապրիլ 2012)
Ասիստենտ (հունվար 2005 - ապրիլ 2011)
Հրավիրված դոցենտ (սեպտ.2003 - դեկտ.2004)
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ՊՄՖ ամբիոնի գիտահետազոտական (ԳՀ) լաբորատորիա, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետութ. (Հայաստան)
Ավագ գիտաշխատող (հունվ. 2005 առ այսօր)
Նախագծի ղեկավար, NFSATCRDF շնորհ
# ISIPA 01-04 (հոկտ. 2004 -հոկտ. 2007)Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
«Գերհաղորդականության և գիտական սարքաշինու-թյան » կենտրոն ՝ ստեղծված NFSAT (Հայաստան), CRDF (США) և YSU (Հայաստան) կազմակտրպությունների կողմից UCEP 07/07 միջազգային շնորհի շրջանակներում:
Նախագծի ղեկավար, NFSATCRDF շնորհ
# UCEP 07/07 (սեպտ. 2007 – առ այսօր)
1998 - 2002: Կյուշու համալսարան (Kyushu University, Japan), Տեղեկատվական գիտությունների և էլեկտրական ճարտարագիտության ֆակուլտետ (ՏԳԷՃ), 6-10-1 Հակոզակի, Հիգաշի-կու,
Ֆուկուօկա 812-8581, Ճապոնիա
Գերհաղորդականության հետազոտության ինստիտուտ:
Դոցենտ (ապրիլ 2000 - մարտ 2002)
Ավագ հետազոտ. (ապր. 1999 - մարտ 2000)
Հրավիրված պրոֆ. (օգոստ. 1998 - մարտ 1999)
1988 - առ այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ),
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), Աշտարակ-2, 0203, Հայաստանի Հանրապ. (Հայաստան)
Գերհաղորդիչ դետեկտորների ֆիզիկայի լաբորատորիա
Լաբորատ. վարիչ (սկսած 23 մարտի 1998թ.;կես դրույքով՝ սկսած 2005)
Բարձրջերմաստիճ. գերհաղորդիչների (ԲՋԳՀ) լաբ.,
Ավագ հետազոտող (մարտ 1992 - մարտ 1998)
Հետազոտող (հունիս 1988 - մարտ 1992);
1978 - 1988: Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ (YerPhI),
Ցածրջերմաստիճանային ֆիզիկայի լաբորատորիա, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375036, ՍՍՀՄ:
Ինժեներ (մարտ 1978 - հունիս 1988);
1977 - 1978: Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ),
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ:
Ուսումն. վարպետ (հունիս 1977 - մարտ 1978):
2008 - առ այսօր: «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ-սար¬քավորումներ մշակող և արտա¬դըրող ՍՊԸ (“PSI” Precision Sensors/Instrumentation Development & Production Ltd.) վկ.՝ թիվ. 03Ա 083121 ,
Երևան, 0025, ՀՀ, (Հայաստան), Չարենցի 40, բն.1
Հիմնադիր (21 նոյեմբերի 2008թ.)
Գլխավոր տեխնոլոգ (հոկտ. 2011 առ այսօր),
Նախագծի ղեկավար, ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (01.09.2013 30.12.2014);

Կարդացվող դասընթացներ
«Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և տեխնիկա» - ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: Դասընթացը կարդացվում է սկսած 2003 թ. սեպտ.:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1. Թունելային դիոդով գեներատորների մոդելավորումը (ԹԴ). Their use for high-resolution, low-temperature studies of the superconductive matter.
As a result, a new radio-frequency test-method is developed based on a single-layer flat pick-up coil-oscillator (SFCO - Platform technology);
2. Գերհաղորդական (ԳՀ) փուլային անցումները: Search for, and investiga¬tion of weakly expressed effects, precursor and/or posterior to Meissner ejection;
3. Մրրիկների դինամիկան բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում (ԲՋԳՀ): Construction of vortex-matter magnetic-phase diagram (MP-diagram) in YBaCuO, in wide ranges of magnetic fields & temperature;
4. Բարակ, հարթ ԲՋԳՀ նյութերի ԳՀ հատկությունների “տեսանելի դարձնելը” SFCO-մեթոդով՝ ֆոկուցացված լազերային ճառագայթն օգտագործելով որպես զոնդավորող գործիք;
5. ԲՋԳՀ նյութերի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները: They may be used for creation of advanced radiation and particle detectors;
6. ԲՋԳՀ նյութերի անհավասարակշիռ հատկությունները, այդ թվում՝ փուլի սողոսկման կենտրոնները (phase-slip centers  PSC): First observation of PSC in HTSC material based thin-film bridges;
7. Գերտաք, գերհաղորդիչ մեթաստաբիլ վիճակի քանդման պրոցեսը միկրոնա-չափ անագե (Sn) գնդիկներում, to be used for radiation & particles detection;
8. Էլեկտրոնային Պարամագնիսական Ռեզոնանսի (ԷՊՌ) նոր, ռեկորդային լու-ծունակությամբ օժտված սպեկտրոմետրեր (2 հայկ. և 2 ռուս. պատենտներ);
9. ԳՀց և ՄՀց տիրույթներում գործող զգայուն սարքերի մշակում և ստեղծում: They might be applied in various areas of science and technology;
10. SFCO մեթոդով գործող բացարձակ դիրքի տվիչների մշակում և ստեղծում: Their use for creation of slow-movement (low-frequency) Seismometers:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. “ Instrumentation for Scientific Infrastructure III ” ծրագիր
CRDF-NFSAT Շնորհ՝ թիվ ISIPA 01-04 (29.10.2004 - 29.10.2007) “System for High-resolution Magneto-Optical Measurements” Նախագծի տնօրեն;
2. NFSAT “Scientific Results Commercialization” ծրագիր (2005 - 2007) “Ultra-High Sensitivity Position Sensor For SEISMOMETRY ” Նախագծի գլխավոր հետազոտող;
3. “Graduate Research Support (GRSP)” ծրագիր
NFSAT-CRDF Շնորհ՝ թիվ GRASP 30/06 (2006 - 2007) “Superconductivity Precursor and Posterior Effects” (to be studied by the flat coil-based sensitive test-method, to be created)” Նախագծի մասնակից (գիտական խորհրդատու);
4. “Armenian BGP-IV” ծրագիր
CRDF-NFSAT Շնորհ՝ թիվ ARP2-3229-YE-04 (2006 - 2008)
“Method of ‘Visualization’ of Superconducting Properties of Thin Flat HTS Materials Based on a Single-Layer Flat Coil Technique” Վիսկոն-զին համալսարանի (Մեդիսոն), և Ֆլորիդայի պետական համալս. “Ap-plied Su¬perconductivity” Կենտրոնի հետ համա¬տեղ (Ջեկսոնվիլ, ԱՄՆ),Նախագծի մասնակից (գիտական խորհրդատու);
5. “University Centers of Excellence” ծրագիր CRDF-NFSAT-YSU Շնորհ՝ թիվ UCEP 07/07 (01.09.2007  01.09.2009)
Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված կենտրոնի անունն է «Գերհաղորդականություն և Գիտական Սարքաշինություն» Նախագծի ղեկավար:
6. «Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված» ՀՀ բյուջեից ֆին. ծրագիր
ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (01.09.2013 - 30.12.2014)
Համաֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
Թեմա՝ «Երեք առանցքներով տատանումներ գրանցող սեյսմիկ դետեկտոր, որը գործելու է աննախադեպ լայն հնարավորություններ ընձեռնող SFCO նոր տվիչի հիման վրա»
Հայտատու՝ «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ–սարքավորումներ մշակող և ար¬տադող ՍՊԸ (Precision Sensors/Instrumentation D&P – “PSI” Ltd.) Նախագծի ղեկավար:
7. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության «ԹԵՄԱՏԻԿ» ծրագրեր
ՀՀ ԳԿՆ – Շնորհներ՝ թիվ. 94-737 (1994-1998),
թիվ. 98-836 (1998-2001),
թիվ. 01-431 (2001-2002), թիվ. 1359 (2002-2005),
թիվ. 301-0046 (2005-2008).թիվ. 72-103 (2008-2010)
Նախագծի ղեկավար:
8. Գիտատեխնիկական գործունեության «Նոր նյութեր» նպատակային ծրագիր
ՀՀ ԳԿՆ – Շնորհ՝ թիվ. 041027 (2004-2009)Նախագծի ենթածրագրի ղեկավար

Մասնագիտական անդամակցություն
Ճապոնական Կրիոգեն Ընկերություն (Japanese Cryogenic Society) (1998 թ-ի օգոստոսից մինչև 2002 թ-ի մարտ):
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհուրդ(սկսած 2005թ. հունվարից – առ այսօր)

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի « Գովեստագիր » Շնորհի որոշում՝ No 437 (17 մայիսի 1989թ.);
Ամերիկայի ֆիզիկոսների ընկերության (APS) Շնորհ Շնորհի որոշում՝ (APS) 57 DCMP (22 մարտի 1993թ.);
“Global Security Challenge” (GSC 2008) միջազգային մրցույթի «Պարգև» «Ասիական կիսաեզրափակիչ» (Հաղթող, եզրափակիչի մասնակից), Սինգապուր, Singapore (26 սեպտեմբերի 2008թ.);
“Global Security Challenge” (GSC2008) միջազգային մրցույթի «Գավաթ» «Աշխարհի Գլխավոր Եզրափակիչ» (6 հաղթողներից մեկը), Լոնդոն, ՄԹ (13 նոյեմբերի 2008թ.);
“Global Security Challenge” (GSC2009) միջազգային մրցույթի «Պարգև» «Եվրոպական Տարածքի Եզրափակիչ» (լավագույն Եռյակում),Աթենք, Հունաստան (16 սեպտեմբերի 2009թ.).

Մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին
1991 International Conference on HTS and Localization Phenomena,
Moscow, USSR, 1991;
1994 International Workshop on Superconductivity & Particle Detection, Toledo, Spain, 1994;
1995 6-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-6), Beatenberg/Interlaken, Switzerland, 1995;
1997 10-th International Symposium on Superconductivity (ISS’97), Gifu, Japan, 1997;
1998 Applied Superconductivity Conference (ASC’98),
Palm Desert, CA, USA, 1998;
1998 11-th International Symposium on Superconductivity (ISS’98), Fukuoka, Japan, 1998;
1999 8-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-8), Dalfsen, The Netherlands, 1999;
1999 12-th International Symposium on Superconductivity (ISS’99), Morioka, Japan, 1999;
2000 International Workshop on Particle Detection & Metastable Superconductivity (a “summit meeting” on device development),Lisbon, Portugal, 2000;
2000 Applied Superconductivity Conference (ASC’2000), Virginia Beach, VA, USA, 2000;
2000 13-th International Symposium on Superconductivity (ISS’2000), Tokyo, Japan, 2000;
2000 International Workshop on Critical Currents and Applications of HTS (IWCCA-HTS), Fukuoka, Japan, 2000;
2001 8-th International Superconductive Electronics Conference (ISEC’01), Osaka, Japan, 2001;
2001 9-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-9), Madison, WI, USA, 2001;
2001 14-th International Symposium on Superconductivity (ISS’2001), Kobe, Japan, 2001;
2002 Applied Superconductivity Conference (ASC’2002), Houston, TX, USA, 2002;
2003 10-th Internat. Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-10), Genoa, Italy, 2003;
2003 4-th National Conference on “Semiconductor Microelectronics”, Tsakhkadzor, Armenia, 2003;
2005 5-th Internat. Conf. on “Semiconductor Micro- & Nano-Electronics”, Aghveran, Armenia, 2005;
2006 Applied Superconductivity Conference (ASC’06), Seattle, WA, USA, 2006;
2008 VII научно-практическая конф. «Образоват., научные и инженер-ные прилож. в среде LabVIEW и технологии National Instruments», Москва, Россия, 2008;
2008 40-th National Conference “Laser Physics-2008”, Ashtarak-2, Armenia, 2008;
2008 “Global Security Challenge” (GSC2008) Asian Semi-Finals,
Singapore, Singapore, September 26, 2008;
2008 “Global Security Challenge” (GSC2008) World Grand-Finals, London, UK, November 13, 2008;
2009 International Advanced Research Workshop on Modern Prob¬lems in Optics & Photonics (MPOP-2009),
Yerevan, Armenia, 2009;
2009 “Global Security Challenge” (GSC2009) European Regional Finals, Athens, Greece, September 16, 2009;
2009 International Conference on “Electrons, Positrons, Neutrons and X-Rays Scattering Un¬der External In¬fluences”,
Yerevan-Meghri, Armenia, 26-30 October, 2009;
2011 Intergovernmental Progr. of Innovative Cooper. among SIC Countries, Moscow, Russia, March 18, 2011 among the winners;
2011 International Symposium on Optics & its Application (OPTICS-2011),
Yere¬van-Ashtarak, Armenia, 5-9 Sep¬tember, 2011;
2011 International Conference on “Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering Under External Influences”,
Yerevan-Meghri, Armenia, 18-22 October, 2011;
2012 European Seismological Commission (ESC 2012), 33-rd General Assembly, Symposiums “DAP-1: Seis¬mological Observation and Interpretation & DAP-4: Seismological Obser¬vations and Research Infrastruc-tures: Towards a European Plate Observatory”, Moscow, Russia, August 19-24, 2012.
2013 International Symposium on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior: Yerevan-2013”, Yerevan, Armenia, September 20-21, 2013.
2013 Third Jubilee International Conference on Neuro¬science and Biological Psychiatry,
Yerevan, Armenia, September 22-24, 2013.

Տպագրված գիտական աշխատանքներ
127 Տպագրված աշխատանք, որոնցից
1 ուսումնական ձեռնարկ;
1 գլուխ միջազգային գրքում;
38 հոդված միջազգային (25) և տեղական (13) գրախոսվող ամսագրերում;
76 իջազգային գիտաժողովների գրախոսվող նյութեր (51) և թեզիսներ (25)
6 ՍՍՀՄ 2 արտոնագիր, հայկական 2 և ռուսական 2 պատենտ
5 փրեփրինթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը